Beroleh 3 Sifat Yang Mulia

kaligrafi-bismillahirrahmanirrahim-i3

Beroleh 3 Sifat Yang Mulia

            Dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya ada sekelompok orang dari Anshar meminta sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam dan beliau pun memberinya.Kemudian mereka kembali meminta sesuatu, maka beliau pun memberinya.Hingga ketika habis apa yang ada pada beliau, maka beliau berkata : “Tidaklah ada sesuatu yang ada padaku berupa harta yang aku sembunyikan dari kalian.Akan tetapi barangsiapa menjauhkan diri dari meminta sesuatu kepada manusia, maka Allah akan beri kesucian diri padanya.Barangsiapa merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan beri kecukupan padanya.Barangsiapa berusaha bersabar, maka Allah akan beri kesabaran padanya.Tidaklah seorang hamba diberi sesuatu yang itu lebih baik dan luas dibandingkan kesabaran”.(HR.al-Bukhari dan Muslim)

            Al-‘Allamah Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di rahimahullah berkata : “Hadits ini mengandung 4 penggalan kalimat yang mengumpulkan kebaikan dan memberikan manfaat.

            Yang pertama : Sabda beliau : “…barangsiapa menjauhkan diri dari meminta sesuatu kepada manusia, maka Allah akan beri kesucian diri padanya”.

            Yang kedua : Sabda beliau : “Barangsiapa merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan beri kecukupan padanya”.

            2 penggalan kalimat ini adalah 2 perkara yang saling beriringan.Sesungguhnya kesempurnaan seorang hamba dalam memurnikan rasa harap, takut dan ketergantungan hanya kepada Allah bukan kepada makhluk, berangkat dari usaha dirinya mewujudkan kesempurnaan tersebut dan upaya meniti setiap sebab yang dapat mengantarkan dirinya menuju hal itu.Hingga dirinya benar-benar menjadi hamba bagi Allah dan bebas dari perbudakan makhluk.Hal itu dapat terwujud dengan menggembleng jiwa di atas 2 perkara :

1)    Menjauhnya dia dari ketergantungan kepada makhluk-makhluk dengan menjauhkan diri dari meminta sesuatu yang ada pada mereka.Dirinya tidak meminta sesuatu melalui ucapan maupun isyarat.Oleh karena itu Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam berkata kepada Umar : “Apa yang sampai kepadamu berupa harta ini tanpa engkau berharap-harap maupun berucap, maka ambillah harta tersebut.Namun apa yang tidak sampai kepadamu, maka jangan engkau berusaha mencari-carinya”.Maka mencegah dari berharap-harap dalam hati maupun berucap dengan lisan dalam keadaan menjauhkan diri dari pemberian makhluk  merupakan sebab yang kuat untuk beroleh sifat kesucian.

2)    Hal itu disempurnakan dengan menggembleng jiwa di atas perkara ke-2, yaitu : merasa cukup dengan pemberian Allah dan percaya dengan kecukupan dari-Nya.Sesungguhnya barangsiapa bertawakal hanya kepada Allah, maka Dia-lah yang menjadi pencukup baginya.Ini adalah akibat, sedangkan perkara yang ke-1 adalah sarana menuju akibat tersebut.Sesungguhnya barangsiapa menjauhkan diri dari apa yang ada pada manusia atau apa yang dapat dia raih dari mereka, maka akan membawa dirinya memiliki ketergantungan yang kuat kepada Allah, rasa harap dan keinginan terhadap keutamaan-Nya, berbaik sangka dan percaya kepada-Nya.Allah Ta’ala itu bersama baiknya persangkaan hamba kepada-Nya.Jika hamba tersebut berbaik sangka kepada Allah, maka baginya kebaikan.Namun jika ia menyangka sebaliknya, maka baginya kejelekan.Setiap dari 2 perkara ini membawa kepada yang satunya sekaligus menguatkannya.Manakala ketergantungan dia kepada Allah itu kuat, maka lemahlah ketergantungan dia kepada makhluk.Demikian pula sebaliknya.

 

            Dan diantara doa Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam, adalah (artinya) : “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketaqwaan, kesucian diri dan rasa cukup”.Maka beliau mengumpulkan seluruh kebaikan pada doa ini.Petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat.Ketaqwaan adalah amal shalih dan meninggalkan seluruh keharaman.Ini adalah kebaikan bagi agama seseorang.Hal ini disempurnakan dengan kebaikan pada kalbu (hati, pen), ketenangan kalbu dengan menjauhkan diri dari meminta kepada makhluk, merasa cukup dengan pemberian Allah.Barangsiapa merasa cukup dengan pemberian Allah, maka dialah orang kaya yang sesungguhnya, meski sedikit pendapatannya.Bukanlah kekayaan yang hakiki adalah kekayaan materi.Akan tetapi kekayaan hakiki adalah rasa cukup pada kalbu.Dengan kesucian diri  dan rasa cukup  ini, maka sempurnalah hidup yang baik, kenikmatan duniawi pada seorang hamba dan kerelaan atas pemberian Allah.

 

            Yang ketiga : Sabda beliau : “Barangsiapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan beri kesabaran padanya”.

 

            Kemudian Nabi menyebutkan penggalan kalimat yang keempat, bahwa kesabaran jika diberikan Allah kepada seorang hamba, maka itu adalah seutama-utama dan seluas-luas pemberian serta seagung-agung pertolongan dalam beragam urusan.Allah Ta’ala berfirman (artinya) : “Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan kesabaran dan shalat”.Maksudnya : untuk setiap urusan kalian.

 

            Kesabaran sebagaimana seluruh akhlak (yang mulia, pen), membutuhkan penggemblengan jiwa dan pelatihan.Oleh karena itu Nabi bersabda : “Barangsiapa berusaha bersabar…” Maksudnya : menggembleng jiwa untuk bersabar.Maka Allah akan beri kesabaran padanya dan membantunya.Hanyalah kesabaran itu adalah seagung-agung pemberian Allah, karena ia berkaitan dengan segenap urusan hamba dan kesempurnaannya.Setiap keadaan seorang hamba, membutuhkan kesabaran.Seorang hamba butuh kesabaran dalam ketaatan kepada Allah hingga ia berhasil menegakkan dan menunaikannya.Butuh kepada kesabaran dari kemaksiatan hingga ia berhasil meninggalkannya karena takut kepada Allah.Butuh kesabaran dalam menghadapi takdir Allah yang dirasa menyakitkan hingga ia tidak marah.Bahkan butuh kesabaran atas kenikmatan dari Allah dan hal-hal yang disenangi jiwa hingga ia tidak membiarkan jiwa menjadi sombong dan gembira dengan kegembiraan yang tercela.Akan tetapi justru ia sibuk dengan rasa syukur kepada Allah.Maka dirinya dalam setiap keadaan butuh kesabaran.Dengan kesabaran, kemenangan itu akan teraih.Oleh karena itu Allah menyebutkan para penghuni al-jannah (surga), yang artinya : “Dan para malaikat menemui mereka dari setiap pintu.(Seraya) mereka berkata : “Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian.Maka al-jannah itu adalah sebaik-baik negeri kembali”.Demikian pula firman Allah (artinya) : “Mereka itu diberi balasan berupa kamar (di al-jannah, pen) karena kesabaran mereka…” Mereka memperoleh al-jannah beserta kenikmatannya dan meraih kedudukan yang tinggi karena kesabaran.Akan tetapi seorang hamba hendaknya memohon kepada Allah agar dihindarkan  dari musibah yang ia memang tidak tahu apa akibat dari musibah tersebut (nanti).Lalu jika ternyata musibah itu tetap datang, maka tugas dirinya adalah bersabar.Terhindar dari musibah pada asalnya adalah harapan, sedangkan kesabaran itu diperintahkan tatkala muncul sebab-sebab terjadinya musibah dan Allah adalah Dzat Yang Menolong.

 

            Allah telah menjanjikan perkara-perkara yang terhormat dan mulia bagi orang-orang yang sabar melalui Kitab-Nya dan lisan Rasul-Nya.Allah menjanjikan bagi mereka pertolongan dalam setiap urusan.Dia akan bersama mereka berupa perhatian, taufik dan bimbingan dari-Nya.Dia akan mencintai, mengokohkan kalbu dan kaki mereka.Dia akan meletakkan ketenangan pada mereka.Dia akan memudahkan mereka dalam ketaatan.Dia akan menjaga mereka dari penyimpangan.Dia akan mencurahkan pujian, rahmat dan hidayah kepada mereka ketika tengah mengalami musibah.Dia akan mengangkat kedudukan mereka di posisi tertinggi di dunia dan akherat.Dia menjanjikan pertolongan kepada mereka.Dia akan mengarahkan mereka kepada kemudahan dan menjauhkan dari kesulitan.Dia menjanjikan mereka dengan kebahagiaan, kemenangan dan keberhasilan.Dia akan menyempurnakan pahala tanpa batas kepada mereka.Dia akan mengganti untuk mereka dengan yang lebih banyak dan baik di dunia dibanding apa yang telah Dia ambil dari orang-orang yang mereka cintai.Dia akan mengganti untuk mereka karena tertimpa hal-hal yang tidak disukai dengan ganti di dunia yang menandingi beratnya musibah tersebut.Kesabaran itu pada awalnya sangat sulit, namun pada akhirnya mudah dan baik akibatnya, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair :

 

Kesabaran itu seperti namanya (shabir, yaitu ampas pohon untuk obat) yang rasanya sangat pahit

 

Akan tetapi pada akhirnya lebih manis dibandingkan madu

 

(Bahjah Qulub al-Abrar, hadits ke-33)

            Para pembaca rahimakumullah, dari hadits beserta penjelasan di atas kita mengetahui adanya 3 sifat mulia yang hendaknya kita miliki, yaitu :

a)    Al-‘Iffah, yaitu menjauhkan diri dari ketergantungan kepada manusia.Barangsiapa menempuh jalan al-‘iffah, maka Allah akan memberikan kesucian kepadanya, baik dengan Dia memberikan sesuatu yang dengan itu ia tidak butuh kepada apa yang ada pada manusia,  atau Dia memberikan rasa cukup pada kalbunya hingga ia tidak berharap-harap kepada pemberian selain itu.

b)    Al-Istighna’, yaitu merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan hingga hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah.

c)    Kesabaran, yaitu menjaga kalbu dari rasa putus asa, lisan dari kemarahan dan anggota badan dari perbuatan haram.Kesabaran yang dituntut dari kita dalam 3 perkara, yaitu :

v  Kesabaran dalam ketaatan yang tabiat jiwa kita cenderung tidak menyukai ketaatan.Kesabaran tatkala akan, sedang dan usai berbuat ketaatan.Kesabaran tatkala akan berbuat taat dengan mengikhlaskan niat (jauh dari riya’ maupun sum’ah) dan bertekad menyempurnakan ketaatannya.Kesabaran tatkala sedang berbuat taat dengan menghadapkan kalbu dan anggota badannya di hadapan Allah.Kesabaran usai berbuat taat dengan memerangi sifat bangga diri, sombong dan merasa telah berbuat baik.Sesungguhnya sifat-sifat tercela ini adalah dosa-dosa batin yang lebih berbahaya bagi seseorang dibanding beberapa dosa yang sifatnya lahiriah.

v  Kesabaran dari kemaksiatan yang tabiat jiwa manusia cenderung menyukai kemaksiatan.Kesabaran dari kemaksiatan hingga tidak terjatuh ke dalamnya.

v  Kesabaran ketika tertimpa musibah.

Kesabaran dalam 3 perkara ini telah disebutkan oleh Al Qur’an dan hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam.Bahkan al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata : “Allah Ta’ala menyebutkan kesabaran pada 90 tempat di dalam Kitab-Nya”.(Fathul Majid Syarh Kitab at-Tauhid)

Ketiga macam kesabaran inilah yang telah dilalui oleh Nabi Yusuf ‘alaihi as-Salam tatkala beliau menjadi bendaharawan negara yang mengatur kemanfaatan rakyat dan ini adalah kesabaran dalam ketaatan, tatkala beliau menolak rayuan wanita cantik sekaligus memiliki kedudukan dan ini adalah kesabaran dari kemaksiatan, tatkala beliau dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, dijual dengan harga sangat murah oleh orang yang menemukan beliau dari sumur dan kisah beliau dimasukkan ke penjara yang ini semua adalah bentuk kesabaran ketika tertimpa musibah.

Wallahu a’lamu bish-Shawab

 

                

 

198 Responses to Beroleh 3 Sifat Yang Mulia

 1. Lynn Kivett says:

  Your home is valueble for me. Thanks!…

 2. Web Site says:

  ja2THu Inspiring story there. What occurred after? Take care!

 3. Pretty! This has been an incredibly wonderful article. Many thanks for providing this info.

 4. exercise says:

  Muchos Gracias for your blog.Really thank you! Keep writing.

 5. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I ave shared your site in my social networks!

 6. It as really a nice and helpful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 7. I’а†ve recently started a web site, the info you offer on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

 8. one of our visitors recently recommended the following website

 9. It is truly a great and useful piece of info. I am happy that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 10. Your style is so unique compared to other people I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I all just book mark this page.

 11. Major thanks for the article.Thanks Again. Much obliged.

 12. luxury says:

  wow, awesome blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 13. World News says:

  What as up, I log on to your blogs on a regular basis. Your humoristic style is awesome, keep it up!

 14. The account aided me a acceptable deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear

 15. information with us. Please stay us up to date like this.

 16. Wow! This is a great post and this is so true

 17. Im grateful for the blog.Much thanks again. Will read on…

 18. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I ave truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I all be subscribing

 19. Valuable information. Lucky me I found your site by accident, and I am shocked why this accident did not happened earlier! I bookmarked it.

 20. rgAeMOeBV says:

  You have noted very interesting details! ps decent site.

 21. This particular blog is without a doubt entertaining and also factual. I have found many useful stuff out of this amazing blog. I ad love to visit it again soon. Thanks!

 22. Awesome blog article.Really thank you! Want more.

 23. auto parts says:

  I am so grateful for your blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 24. C_HANATEC_12 says:

  Major thanks for the article post.Much thanks again. Really Great.

 25. Very good post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 26. I value the blog post.Much thanks again. Fantastic.

 27. I loved your post.Really looking forward to read more.

 28. spain jersey home ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 29. Major thankies for the article post.Thanks Again. Great.

 30. Thanks again for the blog post. Fantastic.

 31. Fantastic post. Awesome.

 32. This very blog is obviously educating and besides factual. I have picked up a lot of helpful tips out of this source. I ad love to visit it every once in a while. Thanks a lot!

 33. Thanks so much for the blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 34. Major thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

 35. emprendedor says:

  Thanks again for the blog article.Thanks Again. Great.

 36. PLR Products says:

  Keep up the superb piece of work, I read few posts on this web site and I believe that your blog is real interesting and contains sets of good info.

 37. Great, thanks for sharing this article post.Much thanks again. Keep writing.

 38. Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Much thanks again. Awesome.

 39. Thanks for the blog post.Much thanks again. Fantastic.

 40. sky number says:

  I loved your article post.Really looking forward to read more.

 41. visit says:

  I think this is a real great article post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 42. movies says:

  Major thankies for the blog post. Will read on…

 43. Thanks so much for the article post. Great.

 44. Very neat post.Really looking forward to read more. Great.

 45. Outstanding post, you have pointed out some wonderful points , I besides conceive this s a very good website.

 46. Oznur Uslu says:

  This is a beautiful picture with very good light

 47. Oznur Uslu says:

  Well I truly enjoyed studying it. This subject procured by you is very helpful for good planning.

 48. Thanks for sharing, this is a fantastic article.Really thank you! Really Cool.

 49. Major thankies for the article.Really thank you! Will read on…

 50. Really informative post.Much thanks again. Really Great.

 51. Hey, thanks for the article post.Thanks Again. Much obliged.

 52. Wreck says:

  Im thankful for the article post.Really thank you! Cool.

 53. Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really thank you! Fantastic.

 54. There is certainly a lot to find out about this subject. I really like all the points you ave made.

 55. optimemory says:

  I really liked your article.Thanks Again. Fantastic.

 56. tim says:

  This very blog is definitely interesting and also informative. I have picked up a lot of useful tips out of this source. I ad love to return over and over again. Thanks a bunch!

 57. Wow, this piece of writing is pleasant, my sister is analyzing such things, thus I am going to let know her.

 58. I truly appreciate this article.Really thank you! Awesome.

 59. I went over this site and I believe you have a lot of great information, saved to my bookmarks (:.

 60. These are superb food items that will assist to cleanse your enamel clean.

 61. Enjoyed every bit of your blog.Really looking forward to read more. Awesome.

 62. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. After all I all be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 63. Im thankful for the blog.Thanks Again. Great.

 64. logo maker says:

  Very neat blog.Thanks Again. Really Cool. here

 65. Thanks again for the blog post.Really thank you! Really Great.

 66. JET PUMPS says:

  Sweet blog! I found it while searching on Yahoo

 67. I truly appreciate this post. I ave been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again..

 68. you can always count on search engine marketing if you want to promote products online.

 69. Very informative article post.Really thank you! Great.

 70. It will likely be company as ordinary in the growth, building and retirement functions.

 71. Oznur Uslu says:

  Utterly indited articles , Really enjoyed looking through.

 72. Iphone_6 says:

  IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžm agitated all these article directories. It sure would be nice to have every write-up directory that instantly accepts articles.

 73. Really informative blog article.Really looking forward to read more. Great.

 74. Thanks for great post. I read it with big pleasure. I look forward to the next post.

 75. Great, thanks for sharing this blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 76. Really appreciate you sharing this post.Really thank you! Want more.

 77. It as going to be finish of mine day, however before ending I am reading this wonderful article to improve my know-how.

 78. Say, you got a nice post.Much thanks again. Fantastic.

 79. Wow, great blog article.Thanks Again. Fantastic.

 80. peluches says:

  Really informative blog post.Really looking forward to read more.

 81. Awesome post.Thanks Again. Fantastic.

 82. Thanks-a-mundo for the blog.Much thanks again. Really Cool.

 83. Enjoyed every bit of your blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

 84. århus maler says:

  Wow, great article post.Really looking forward to read more. Really Great.

 85. Major thankies for the blog.Much thanks again. Really Great.

 86. Really enjoyed this blog.Really thank you! Cool.

 87. A big thank you for your blog. Want more.

 88. Wow, great blog article. Awesome.

 89. Major thanks for the article.Really thank you! Awesome.

 90. Hey, thanks for the article post.Thanks Again. Will read on…

 91. strømpriser says:

  I value the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 92. Really appreciate you sharing this blog article.Thanks Again. Really Cool.

 93. Oznur Uslu says:

  Regards for helping out, great information.

 94. maler says:

  Very informative blog.Really thank you!

 95. coke vs says:

  I think this is a real great article.Thanks Again. Will read on…

 96. Fantastic blog.Much thanks again. Fantastic.

 97. quadcopter says:

  wonderful issues altogether, you just received a emblem new reader. What could you recommend in regards to your put up that you simply made some days ago? Any certain?

 98. board games says:

  Thanks a lot for the blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 99. Awesome blog.Thanks Again. Really Great.

 100. of hardcore SEO professionals and their dedication to the project

 101. Looking forward to reading more. Great blog. Cool.

 102. I appreciate you sharing this blog article.Really thank you! Will read on…

 103. this website says:

  Hey, thanks for the article. Fantastic.

 104. SEO Audit says:

  Merely wanna say that this is extremely helpful, Thanks for taking your time to write this.

 105. Say, you got a nice blog article.Thanks Again. Want more.

 106. This page definitely has all the information I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 107. This blog is no doubt cool as well as factual. I have discovered helluva handy tips out of it. I ad love to visit it over and over again. Thanks a lot!

 108. Thanks , I have just been looking for info about this subject for ages and yours is the best I ave discovered till now. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 109. I really enjoy the post.Really looking forward to read more. Awesome.

 110. Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Much thanks again. Great.

 111. I really like and appreciate your blog.Much thanks again. Awesome.

 112. Muchos Gracias for your article post.Thanks Again. Fantastic.

 113. Pretty! This was an incredibly wonderful article. Thank you for providing this information.

 114. I loved your blog.Thanks Again. Really Cool.

 115. Fantastic blog article.Really looking forward to read more. Great.

 116. Thanks so much for the blog.Really looking forward to read more.

 117. VidMate says:

  Im grateful for the blog.Thanks Again. Want more.

 118. Looking forward to reading more. Great blog post. Much obliged.

 119. Im obliged for the blog article.Much thanks again. Will read on…

 120. Wow, great article post.Really thank you! Cool.

 121. I appreciate you sharing this article post.Thanks Again. Keep writing.

 122. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content!

 123. There is clearly a bundle to know about this. I consider you made certain good points in features also.

 124. Bitcoin says:

  Major thankies for the blog post.Really thank you! Want more.

 125. Cam chat says:

  ItaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžs actually a nice and useful piece of info. I am glad that you shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 126. Wow! Be grateful you! I for all time hunted to write proceeding my blog impressive comparable that. Bottle I take a part of your send to my website?

 127. I just want to tell you that I’m all new to weblog and really loved this blog site. Likely I’m likely to bookmark your site . You absolutely have incredible stories. Many thanks for sharing with us your website.

 128. homepage says:

  Inspiring quest there. What happened after? Good luck!

 129. Wow! Thank you! I permanently needed to write on my blog something like that. Can I take a portion of your post to my blog?

 130. Thanks-a-mundo for the post.Really looking forward to read more. Will read on…

 131. Appreciate you sharing, great post. Fantastic.

 132. Very informative blog. Want more.

 133. Great, thanks for sharing this blog post.Really looking forward to read more. Great.

 134. Really informative blog post.Really thank you!

 135. Vidmate APK says:

  Thanks-a-mundo for the article post.Really thank you! Fantastic.

 136. MoboMarket says:

  Very informative blog article.Much thanks again. Much obliged.

 137. Thanks again for the article post.Thanks Again. Really Great.

 138. I cannot thank you enough for the blog post. Fantastic.

 139. oven dishes says:

  Say, you got a nice post.Really looking forward to read more. Awesome.

 140. Fantastic article.Much thanks again. Much obliged.

 141. I cannot thank you enough for the article post.Really looking forward to read more. Great.

 142. order now says:

  Very informative blog article.Really looking forward to read more. Really Great.

 143. Muchos Gracias for your blog post.Thanks Again. Want more.

 144. I am so grateful for your post.Thanks Again. Want more.

 145. Looking forward to reading more. Great article post. Want more.

 146. Thanks a lot for the blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 147. Thanks for the article.Thanks Again. Cool.

 148. Im thankful for the blog.Thanks Again. Will read on…

 149. copaiba oil says:

  Muchos Gracias for your post. Want more.

 150. Fantastic blog article. Really Cool.

 151. Very neat blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 152. I truly appreciate this article post.Much thanks again.

 153. A round of applause for your article.Really thank you! Will read on…

 154. Thank you ever so for you post.Thanks Again. Will read on…

 155. A round of applause for your post.Much thanks again. Great.

 156. more info says:

  wow, awesome post.Thanks Again. Much obliged.

 157. Im thankful for the blog article.Really looking forward to read more. Great.

 158. more info says:

  Thanks for sharing, this is a fantastic post.Much thanks again. Will read on…

 159. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!. Thanks For Your article about &.

 160. Im thankful for the article.Much thanks again. Fantastic.

 161. Muchos Gracias for your blog article.Really thank you! Great.

 162. Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Thanks Again. Much obliged.

 163. peptide says:

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog post. Want more.

 164. Thanks so much for the article.Really looking forward to read more. Will read on…

 165. Just Browsing While I was surfing today I noticed a excellent article concerning

 166. I cannot thank you enough for the blog.Really thank you!

 167. Perfect work you have done, this site is really cool with good information.

 168. instant tent says:

  Major thanks for the post.Really looking forward to read more. Really Great.

 169. this website says:

  I truly appreciate this blog post.Really looking forward to read more. Great.

 170. I truly appreciate this blog.Thanks Again. Great.

 171. I am so grateful for your blog. Really Great.

 172. There is visibly a bunch to know about this. I think you made some good points in features also.

 173. I really enjoy the blog article.Really looking forward to read more.

 174. Great, thanks for sharing this blog post.

 175. I am so grateful for your post.

 176. I loved your blog.Really looking forward to read more. Great.

 177. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 178. Mauritius says:

  Wow! Thank you! I constantly needed to write on my website something like that. Can I take a portion of your post to my site?

 179. Some really choice articles on this web site , saved to bookmarks.

 180. Very interesting info !Perfect just what I was looking for! аАТ’аЂа‹аАТ’аЂ One man as folly is another man as wife.аАТ’аЂ аАТ’аЂа› by Helen Rowland.

 181. Incredible! This blog looks exactly like my old one! It as on a entirely different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

 182. read this says:

  It as not that I want to replicate your web-site, but I really like the design. Could you tell me which design are you using? Or was it especially designed?

 183. Right now it sounds like Expression Engine is the preferred blogging platform available right now. (from what I ave read) Is that what you are using on your blog?

 184. who these programs may be offered to not fake this will be the reason why such loans

 185. It’а†s really a great and helpful piece of information. I am satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 186. flexform says:

  Subsequently, after spending many hours on the internet at last We ave uncovered an individual that definitely does know what they are discussing many thanks a great deal wonderful post

 187. This website was how do I say it? Relevant!! Finally I ave found something that helped me. Thank you!

 188. Im grateful for the post.Thanks Again. Much obliged.

 189. I usually dont post in Blogs but your blog forced me to, amazing work. beautiful.

 190. Really appreciate you sharing this article post.Really thank you! Cool.

 191. really pleasant piece of writing on building up new weblog.

 192. Im thankful for the article.Much thanks again. Great.

 193. this website says:

  Pretty! This was an extremely wonderful article. Thank you for supplying this info.

 194. Thanks-a-mundo for the article.Really thank you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *